Regulamin

Regulamin przyznawania
NAGRÓD ZPP DOBRA FIRMA 2020

§1 INFORMACJE PODSTAWOWE
 1. Nagrody ZPP Dobra Firma (dalej zwane „Nagrodami”), są przyznawane podmiotom z sektora Mikro, Małych, Średnich oraz Dużych Przedsiębiorstw na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie przyznawania Nagród ZPP Dobra Firma 2020 (dalej zwanym „Regulaminem”).
 2. Celem Nagród jest wyróżnienie najprężniej działających firm w danym województwie, docenienie wysokich standardów ich działania oraz nagrodzenie liderów – firm będących motorami lokalnej gospodarki.
 3. Organizatorem Konkursu jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (dalej zwany „ZPP” lub „Organizator”). Konkurs może być organizowany przez ZPP we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 4. Proces wyłaniania laureatów i zwycięzców nazywany jest dalej zwany „Konkursem”.
 5. Laureatami Konkursu Dobra Firma (zwanymi dalej Laureatami) są wszystkie przedsiębiorstwa wyłonione w procesie selekcji, które zostaną przedstawione na Gali wręczania nagród (zwanej dalej Galą), która będzie odbywała się w stolicach wszystkich województw w Polsce, począwszy od stycznie 2020 roku.
 6. Zwycięzcami w Konkursie (zwanymi dalej Zwycięzcami) są firmy, które uzyskają najlepsze wyniki spośród wszystkich laureatów w swojej kategorii konkursowej. W każdej kategorii zostanie wyłoniony tylko jeden Zwycięzca.
 7. Terminy oraz dokładne miejsca przeprowadzenia każdej Gali zostaną ogłoszone na stronie nagrody.zpp.net.pl z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
§2 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW
 1. Narodami w Konkursie Dobra Firma są dla wszystkich laureatów: tytuł Dobrej Firmy oraz dyplom potwierdzający przyznanie tytułu, a dla zwycięzców poszczególnych kategorii dodatkowo statuetka. Dodatkowo wszyscy laureacie otrzymują licencję na użytkowanie godła oraz naklejki na drzwi Dobra Firma.
 2. Dodatkowe kopie statuetek i certyfikatów Organizator wydaje odpłatnie po ogłoszeniu wyników, po złożeniu pisemnego zamówienia, zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień sprzedaży.
 3. Nagrody są przyznawane na podstawie:
 1. twardych danych dostarczonych przez agencję wywiadu gospodarczego, opracowanych na podstawie odpowiednio zważonych wskaźników finansowych przygotowanych przez ekspertów ZPP – nagrody dla małych, średnich i dużych firm w kategoriach:
  • Najlepszy Inwestor
  • Najlepszy Innowator
  • Najbardziej efektywny Pracodawca
  • Najbardziej efektywna firma
 2. wyników plebiscytu przeprowadzanego we współpracy z lokalnym partnerem – nagroda dla:
  • najprężniej działającej mikro firmy
  • dowolnej wielkości przedsiębiorstwa za działania charytatywne, społeczne lub CSR.
 3. Decyzji zarządu ZPP – nagroda specjalna ZPP.

Decyzja jakie nagrody zostaną przyznane w poszczególnych województwach należy do ZPP.

§3 PROCEDURA OGŁOSZENIA WYNIKÓW
 1. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która będzie odbywała się w stolicach poszczególnych województw. Termin oraz miejsce uroczystości będą ogłaszane co najmniej miesiąc przed datą każdej Gali przez Organizatora na stronie internetowej Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania uroczystości ogłoszenia wyników wyłącznie w sytuacji braku uzyskania wymaganej ilości zgłoszeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania laureatów nagrody w środkach masowego przekazu partnerów współpracujących oraz za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji.
 5. Klauzula informacyjna (RODO) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelka korespondencja związana z Konkursem powinna być kierowana na adres siedziby Organizatora: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców., ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: nagrody.zpp.net.pl oraz na życzenie u Organizatora w postaci pliku PDF.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej nagrody.zpp.net.pl oraz rozsyłane do uczestników projektu drogą mailową.
§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w ramach uczestnictwa w wydarzeniach – gale rozdania nagród Dobra Firma, o których jest mowa na stronie www.nagrody.zpp.net.pl jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
 2. Uczestnicząc w gali wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Warszawie (Administrator danych osobowych). Zgoda jest dobrowolna lecz konieczna do tego aby uczestniczyć w wydarzeniu, loterii wizytówkowej i korzystać z materiałów i informacji pozyskanych podczas wydarzenia. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce Polityka Prywatności na stronie : https://zpp.net.pl/kontakt/ (https://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2019/10/POLITYKA-PRYWATNOSCI.pdf).
 3. Uczestnicząc w gali wyraża Pan/Pani zgodę na przekazanie danych osobowych Sponsorom/partnerom wydarzenia, którzy są odrębnymi Administratorami danych osobowych. Dane będą przez nich przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych. Na sponsorach/Partnerach wydarzenia spoczywa konieczność zrealizowania wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO.
 4. Uczestnicząc w gali wyraża także Pan/Pani dobrowolnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, utrwalonego na wykonanych fotografiach przez lub na zlecenie ZPP w celach promocyjnych i marketingowych, poprzez publikację przez ZPP relacji z wydarzenia na oficjalnych stronach internetowych ZPP oraz za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i portale podobne.